કવિશ્રી અનિલ જોશી અને રમેશ પારેખે કાવ્ય-ગીતોની દુનિયામાં નવો યુગ શરૂ કર્યો.
આવા સર્જકોને કોઈ ઓળખ કે ચંદ્ર્કોની જરૂર ખરી?…….ઘનશ્યામ ઠક્કર

પાનખરની બીક ના બતાવો !-અનિલ જોશી
———————————————

 
 

 

Advertisements