આઘેથી દૂરનાં નજીક! – ઘનશ્યામ ઠક્કર

થોભું તો પગમાં અટવાય મારા મંઝિલની કાંટાળી વાડ સમી બીક,
ચાલું તો મ્રુગજળની જેમ સદા ભરમાવે આઘેથી દૂરનાં નજીક!

મોટરનાં પૈડાં પર રસ્તા વીટું છું તો યે
રસ્તા તો રસ્તાના રસ્તા
ચાલું? ના, સ્થિરતાને બદલું છું પળપળ,
ને રસ્તા દેખાય મને …………(આગળ વાંચો)

 

 

==========================================

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

કવિતા

સંગીત

ઘનશ્યામ .કોમ

Email: sarjan68@yahoo.com

http://ghanshyamthakkar.com/

========================================================================

 

Advertisements