બાગમાં ઊગેલ બતક – ફોટોઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

ફોટોગ્રાફ જોવા ઉપર ક્લિક કરો

Advertisements