પ્રભો! કેટલા જોરથી તેં લગાવી? (હઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

 

કાવ્ય વાંચવા ક્લિક કરો