સુધી જવું છે (ગઝલ Gazal) – એસ. એસ. રાહી

સૌજન્ય

લયસ્તરો