પોયણાંની સાણસીઓ (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

1982

 

સૌજન્ય

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે