સમી સાંજનો ઢોલ (ગીત) – અનિલ જોશી

 

સૌજન્ય
બરફનાં પંખી – અનિલ જોશી