અમારાં અશ્રુ થીજીને બન્યો હિમાલય જે

 (ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

1970

સૌજન્ય

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે