ઘનશ્યામે શૂળ લવંડર-શાહીમાં બોળી ત્યારે? નિશા ઉપાધ્યાય, કિશોર મનરાજા, અને વ્રુંદ ગાય…..   
 
આસોપાલવની ડાળે 

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ નિશા ઉપાધ્યાય, કિશોર મનરાજા, અને વ્રુંદ
સંગીત આલબમ : આસોપાલવની ડાળે
Nisha Upadhyay, Kishor Manraja, Ghanshyam Thakkar
Aasopalav-Ni Daale,  

 
Music Composer: Ghanshyam Thakkar (Oasis Thacker)
All the in instruments and rhythms performed by Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker Production

 

Advertisements