મૌનનગરમાં (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સૌજન્ય:


જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે

————————————————————————————————————–

 નથી (ગઝલ) – મનહર મોદી  ……..  બ્લોગ.ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements