પોળને નાકેથી મેંતો ફૂલવાળી પાસેથી રૂપિયામાં વૉ’ર્યા વનવાસ!

અમદા-તે-વાદના…..

ગીત

ઘનશ્યામ ઠક્કર

———————

1980

સૌજન્ય: ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

  –

Latest Posts

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત અમદા-તે-વાદના…..(ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

Oasis Thacker’s WordPress Blog

When I go Alone at Night – Rabindranath Tagore

कलापीकेतन जन्मदिन मुबारक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर – घनश्याम ठक्कर
Blog.OasisThacker.com And miles to go before I sleep – Robert Frost
બ્લોગ.ઘનશ્યામ ઠક્કર ગોરી મોરી, ફાગણ ફાલ્યો જાય (ગીત) -ઉમાશંકર જોશી

Permalink