આ પહેલાં અપ્રસિધ્ધ

 

 

બાકી તો ઇતિહાસ કહેશે

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

———————

મે ૨૦૦૯