આ પહેલાં અપ્રસિધ્ધ

Ghanshyam Thakkar

હે મિત્ર! હું તને શોધી રહ્યો છું

(અછાંદસ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

—-

૧૯૯૩

અમદાવાદ

Advertisements