આ પહેલાં અપ્રસિધ્ધ

ભૂરી શાહીનું ફળિયું છે મારું

(હસ્ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements