મારી શોકસભામાં

અછાંદસ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

=========================

1981

સૌજન્ય: ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

Advertisements