પોરા પૈદે તું

[ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર]

ડાંડિયારાસ

સૌજન્ય

આસોપાલવની ડાળે