આ પહેલાં અપ્રગટ

રાખનાં પણ પોસ્ટમોર્ટમ…

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements