આ પહેલાં અપ્રગટ

દલપત બનશે અખો

[ગીત]

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements