અ-કથ્યને અહીં કથ્ય કરવામાં કેવલ (શુદ્ધ) કાવ્યરૂપ પ્રગટ થયું છે. –
વિવેચન: લાભશંકર ઠાકર

સમયની શીશીમાં

અછાંદસ કાવ્ય

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements