સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ )      ગીતઃ લોકગીતો અને ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વર:  કિશોર મનરાજા, જયશ્રી ભોજવિયા, દેવયાની બિંદ્રે અને વૃંદ
Music: Ghanshyam Thakkar (Oasis Thacker Lyrics: Folk Songs and Ghanshyam Thakkar
Singers: Kishore Manraja, Jayshree Bhojaviya, Devyani Bendre & Chorous
Dear friends:]  On Sharad Purnima full moon night, I will come in yourhouse to perform 30 minutes nonstop Dandiya Raas of Album O Raaj Re (Part-2).So take yur pc to Agasi,hook up with speakers and have fun on this preciousmoon-lit night. The full Raas willbe online only for 1 day. So dont miss.
મિત્રો, શરદપૂનમની નવલી રાતે ‘ઓ રાજ રે’ ભાગ-૨ પ્રથમ વાર બ્લોગ/વેબસાઈટ પર રજુ કરું છુ.આ લાભ માત્રએક દિવસ માટે છે. તો આપનું કમ્પ્યુટર અને ડાંડિયા લઈ અગાસી પર જાઓ.ક્મ્ય્પુટર સાથે સ્પિકર કનેક્ટ કરો,અને આ ધમક-ધમક સંગીત સાથે ચાંદનીની મઝા માણો.શરદપૂર્ણિમાની શુભકામનાઓ.

O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar

ArtEffect: Ghanshyam Thakkar

Art Effect: Ghanshyam Thakkar
Copyright: Oasis Thacker
Strict Copyright Enforcement
First time a complete 30 minutes Nonstop Raas Broadcast
Posted by Ghanshyam Thakkar   [Raas, DandiyaRaas, રાસ, ડાંડિયારાસ]
Raas,

Kishore Manaraja

Damayanti Bardai

Nisha Upadhyay

Jayashri Bhojaviya

Neha Mehta

Devyani Bindre