મારો ૧૯૭૪નો અને આજનો ફોટોગ્રાફ જોડાજોડ (પેલી ગીચોગીચ જુલ્ફોનું શું?) – ઘનશ્યામ ઠક્કર