આ પહેલાં અપ્રગટ

પાંચ તોલા શેરની ગઝલ

ગઝલ

August 12, 2012

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Ghanshyam Thakkar [Oasis Thacker]

Advertisements