આ પહેલાં અપ્રગટ

 ઢળતી યુવાનીની વાસ્તવિક-ગઝલ

ઑગસ્ટ ૨૦૧૨

ગઝલ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

નોંધ

  1. આ ગઝલ વાંચ્યા પછી પણ ‘અંકલ’ સંબોધનથી સંબોધવાની મનાઈ છે. ‘ઘનશ્યામભાઈ’ નામથી સંબોધી શકાશે.
  2. આ ગઝલ ૧૯ મી સપ્ટેમ્બરે વાંચવાની મનાઈ છે.

Posted by Oasis Thacker (Ghanshyam Thakkar)

Advertisements