સાંભળેલી_સંભળાવેલી-૨ – ઘનશ્યામ ઠક્કર.

[બબાનાં મહાવી (Mojave) બણગાં ] લેખક: ??????

Advertisements