પત્નીને ઘેર મૂકી, આખી રાત રાસ રમી, સવારે ઘરેણાં વડે ગુનો છુપાવવાની ૨૦૧૨ની કિમ્મતઃ રૂ. પાંચ લાખ.

ઓ રંગરસિયા O Rang Rasiya                    Play>>

www.ghanshyamthakkar.comPhoto of Full Moon and Computer Art: Ghanshyam thakkar [Oasis] To view larger image, click on the image