આ પહેલાં અપ્રગટ

એ વરતારો જાણું છું

(ગઝલ) 

ઘનશ્યામ ઠક્કર

સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨

——————————————————-

Published by

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Copyright

Advertisements