મારા બ્લોગ http://www.ghanshyamthakkar.com/blog/ અને http://www.oasisthacker.com/blog/ પર મેઇન્ટેનન્સ ચાલી રહ્યું છે, તે પર હોસ્ટીંગ કંપની કામ કરી રહી છે. એ દરમ્યાન /www.ghanshyamthakkar.com/ અને http://www.oasisthacker.com/ પર જઈ શકાશે. ્બ્લોગ ખૂબ જ ઝડપથી ફરી શરૂ થઈ જશે.

તકલીફ માટે ક્ષમા

ઘનશ્યામ ઠક્કર