[ ગ્રિટિંગ કાર્ડ ]      મૂડ મૂડ કે ના દેખ [વાદ્ય રિમિક્સ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર    Play

 Music Orchestration, Performance, & Recording/Mixing : Ghanshyam  Thakkar [Oasis]

Oasis Thacker

Oasis on New Year
Computer Art: Oasis Thacker

‘ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત’ અને મારા અન્ય બ્લૉગ અને વેબસાઈટના મહેમાનોને મારા હાર્દિક નૂતન વર્ષાભિનંદન
—————————————————————
Published by Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]