હેપ્પી વેલેન્ટાઇન્સ ડે

કુક્કૂ ઓન અશોકા ટ્રી Play mp3>

Heart-Love

ઘનશ્યામ ઠક્કર રચિત ગીત ‘આસોપાલવની ડાળે’નું વાદ્ય રિમિક્સ

સંગીત અને વાદન: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સૌ મિત્રોને વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની શુભચ્છાઓ.

ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]

Computer Art: Oasis Thacker