આ પહેલાં અપ્રગટ

આધુનિક માશૂકની અકળામણ-ગઝલ

ગઝલ

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Khajurao1