જૂની કહેવતઃ

સૂંઠને ગાંગડે ગાંધી ન થવાય!

નવી કહેવતઃ

Advertisements