નિરોગી રહેવા સદાચારનું પાલન કરો ઃ લાભશંકર ઠાકર

[ઘનશ્યામ ઠક્કરના ઉપોદ્ઘાત સાથે ]

સૌજન્યઃ ગુજરાત સમાચાર

Advertisements