[હાસ્ય-સત્યઘટના] 

Band-Baja-Bakhadjantar

બૅંડ-બાજા બખડજંતર

ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]

 

 

 

 

 

————————————————————————————————–

Published by: Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar

 

Advertisements