ભદ્રંભદ્ર સ્ય હનીમુનમ્ [સાંભળેલી_સંભળાવેલી-૩] – ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]

A Purist’s Honeymoon. (Folk-Joke 4) – Oasis Thacker
एक विशुद्ध हनीमूनम् [लोक चुटकुले -२] – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Photo from Web

Photo from Web