એ જ છે સાતમ (ગીત), [લેખિત & વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]

Computer Art: Oasis Thacker

Computer Art: Oasis Thacker