વતનપ્રેમ

મહેમાન થૈ ને આવ્યો છું (ગઝલ)

વિડિયો-પઠન

લેખિત

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Ahmedabad Google Image

Ahmedabad
Google Image

————————————————————————————–

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe Jambudi KshanNa Prashna Padre AasopalavNi Dale

O Raaj Re DewDrops on the Oasis Bhoori ShahiNa Khalkhal