અને સાચો ઉત્તર છે……..

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગઈ પોસ્ટમાં મેં આપ સૌને મારા વિડિયો કાવ્યની ભાષા ધારવા કહ્યું હતું. અને તેનો જવાબ છે……