સૈનિકની ભૂગોળઃ (હાસ્યઃ સાંભળેલી-સંભળાવેલી)

Oasis Thacker Computer Art

Oasis Thacker
Computer Art

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

—————————————————————

Read this in English

Soldier’s Geography (Folk-Jokes) – Oasis Thacker

Advertisements