ઘર પછવાડે નદી (૩) – ફોટોગ્રાફઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

મિત્રો,

આપ સૌએ Bhuri Shahina Khalkhalભૂરી શાહીનાં ખળખળ  સીડીના કવર પર ખળખળ વહેતી ભૂરી શાહીની નદી અને કિનારે ભૂરા રંગની છાંટ વાળાં વૃક્ષો અને ઘાસ જોયાં હશે. તેનો મૂળ ફોટોગ્રાફ

[આગળ વાંચો]