ભાજપ – ભાજક

(હાસ્ય)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Computer Art: Oasis Thacker

Computer Art: Oasis Thacker

——————————————————

Read in English

Bhajap – Bhajak [भाजप भाजक] : (Humor) – Oasis Thacker

—————————————————

Read in Hindi

भाजप – भाजक [हास्य] – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Computer Art:  Oasis Thacker

Advertisements