આ પહેલાં અપ્રગટ

સમુદ્ર આખો એક મેં સુકાવી રાખ્યો છે

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

(ઓએસીસ)

Dry-Ocean-Heart                                     Computer Art: Oasis Thacker

 

————————————————————————————————————————-

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe Jambudi KshanNa Prashna Padre AasopalavNi Dale
O Raaj Re DewDrops on the Oasis Bhoori ShahiNa Khalkhal