હવે હૃદયની પશ્ચિમે જ બસ

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે – ઘનશ્યામ ઠક્કર