આદરણિય શ્રી રતિલાલ ચંદરિયાને વિદાય

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

[Ghanshyam Thakkar (Oasis)]