ડરામણી હૅલોવીન મુબારક હો

સંગીત અને કમ્ય્યુટર આર્ટ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Have a Very Scary Halloween

Oasis Halloween Ff571-1[Music & Computer Art – Oasis Thacker]

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Advertisements