૨૪ જાન્યુઆરી……૪૦ સાલ બાદ (ફોટો ગેલરી સાથે) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Dallas Downtown with Daughter

Dallas Downtown with Daughter

Read in English

24th January…40 Years Anniversary to USA – Oasis Thacker