ચઢે (ગઝલપઠન – વિડિયો & ઑડિયો )

Chadhe (Gazal Pathan Video & Audio)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Ghanshyam Thakkar (Oasis)