તમને મળું કે ના મળું?

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Advertisements