‘કુમાર’ સામયિકમાં પ્રગટ થયેલું મારું પ્રથમ કાવ્ય.

તમે ગયાં તે

(કટાવ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)