પાંચમા પાતાળે

(અછાંદસ કવિતા)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

==========================================================

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker