ફૂંકાતાં ફેફસાં વચ્ચેય એક આકાશ છે

ફૂંકાતાં ફેફસાં વચ્ચે ય

ગઝલ

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)